Tervishoiu osutamise tingimused

KINNITATUD 31.05.2021 otsusega
kehtiv 01.06.2021

Käesoleva dokumendi kontekstis peetakse haigla patsiendiks/kliendiks kõiki SA Hiiu Ravikeskuse (edaspidi haigla) teenuseid kasutavaid inimesi, sõltumata teenuse rahastajast. Dokumendi kontekstis peetakse külastajaks igat isikut, kes ei ole patsient ning kes viibib haigla territooriumil, sh haiglas viibivaid patsientide lähedasi. Käesolevas dokumendis kirjeldatu on kooskõlas Euroopa Patsientide Õiguste Hartas sätestatuga ja Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Patsientidel ja külalistel on KOHUSTUS korrektselt käituda, lugupidavalt suhtuda teistesse ning järgida kodukorda. Haigla personalil on õigus nõuda isiku kohest lahkumist haiglast, kui ta rikub kodukorda.

1. Üldreeglid

1.1. Haigla patsiendid ja külastajad käituvad viisil, mis ei ohusta töötajaid, teiste patsientide ja külastajate julgeolekut, väärikust ja privaatsust, hoiavad asutuse ruumides (vastuvõtu- ja protseduurikabinettides, palatites, koridorides) vaikust ning rahu, järgivad elementaarseid isikliku hügieeni nõudeid.

1.2. Haigla töötajate ähvardamine, ahistamine ja nende suhtes vägivalla tarvitamine mis tahes viisil on lubamatu.
Haigla töötajatel on õigus nõuda patsiendi/kliendi lähedaste viivitamatut lahkumist asutuse territooriumilt, eelpool nimetatud asjaolude ilmnemisel.

1.3. Isikutel on võimalik sisekorra, osakonna päevaplaani ja osakonnas/keskuses viibimisele kehtestatud täiendavate nõuetega tutvuda osakonna infotahvlil. Patsiendil on õigus saada selgitusi osakonnas kehtivate reeglite kohta temaga tegelevatelt töötajatelt ning külastajatel registratuurist.

1.4. Haiglas ja haigla territooriumil on filmimine, lindistamine ja pildistamine RANGELT KEELATUD!

1.4.1 Alampunkt
1.4.2 Alampunkt
1.4.3 Alampunkt

2. Külastusreeglid

2.1. Patsiente külastamine on lubatud ainult selleks ettenähtud aegadel:

E – R 14.00 – 19.00
L – P 09.00 – 18.00
Öörahu alates kell 22.00

2.2. Meditsiiniliste ja hügieeniprotseduuride tegemese ajal ei ole lubatud külastajatel palatites viibida

2.3. Väljaspool külastusaega on külastamine lubatud vaid vastutava tervishoiutöötaja igakordsel loal.

3. Andmetöötlus

Käesoleva dokumendi kontekstis peetakse haigla patsiendiks/kliendiks kõiki SA Hiiu Ravikeskuse (edaspidi haigla) teenuseid kasutavaid inimesi, sõltumata teenuse rahastajast. Dokumendi kontekstis peetakse külastajaks igat isikut, kes ei ole patsient ning kes viibib haigla territooriumil, sh haiglas viibivaid patsientide lähedasi. Käesolevas dokumendis kirjeldatu on kooskõlas Euroopa Patsientide Õiguste Hartas sätestatuga ja Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Käesoleva dokumendi kontekstis peetakse haigla patsiendiks/kliendiks kõiki SA Hiiu Ravikeskuse (edaspidi haigla) teenuseid kasutavaid inimesi, sõltumata teenuse rahastajast. Dokumendi kontekstis peetakse külastajaks igat isikut, kes ei ole patsient ning kes viibib haigla territooriumil, sh haiglas viibivaid patsientide lähedasi. Käesolevas dokumendis kirjeldatu on kooskõlas Euroopa Patsientide Õiguste Hartas sätestatuga ja Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Käesoleva dokumendi kontekstis peetakse haigla patsiendiks/kliendiks kõiki SA Hiiu Ravikeskuse (edaspidi haigla) teenuseid kasutavaid inimesi, sõltumata teenuse rahastajast. Dokumendi kontekstis peetakse külastajaks igat isikut, kes ei ole patsient ning kes viibib haigla territooriumil, sh haiglas viibivaid patsientide lähedasi. Käesolevas dokumendis kirjeldatu on kooskõlas Euroopa Patsientide Õiguste Hartas sätestatuga ja Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega.

4. Välisveeb

Välisveebi www.haigla.ee külastamisel ja infoga tutvumisel piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed tulenevalt arvutist või arvutivõrgust (internetiaadress, internetiteenuse pakkuja, külastamise aeg).

Välisveebi www.haigla.ee külastamisel ja infoga tutvumisel piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed tulenevalt arvutist või arvutivõrgust (internetiaadress, internetiteenuse pakkuja, külastamise aeg).

5. Välisveeb

  • Patsiente külastamine on lubatud ainult selleks ettenähtud aegadel:
    E – R 14.00 – 19.00
    L – P 09.00 – 18.00
    Öörahu alates kell 22.00
  • Meditsiiniliste ja hügieeniprotseduuride tegemese ajal ei ole lubatud külastajatel palatites viibida
  • Väljaspool külastusaega on külastamine lubatud vaid vastutava tervishoiutöötaja igakordsel loal.